KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Památky a zajímavosti
  Památky UNESCO
Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Další stravování
Gastronomické speciality
 

Přírodní rezervace Milovická stráň

Základní údaje
Východní svah a plošina vrchu Špičák (293,3) 0,3-1,3 km jižně Milovic
Katastrální území: Milovice
Rozloha: 88,35 ha
Nadmořská výška: 197-293 m
Zřízena: vyhláška Správy CHKO Pálava z 1. 7. 1994

Důvod vyhlášení a hlavní motiv ochrany
Charakteristická část Milovické pahorkatiny na měkkých flyšových sedimentech s přirozenými druhově bohatými lesními ekosystémy teplomilných doubrav a dubohabřin a stepními společenstvy.

Geologické, geomorfologické a půdní poměry
Široký plochý hřbet Špičáku se zbytky zarovnaného povrchu tvoří převážně flyšové pískovce ždánicko-hustopečského souvrství se slepencovými vložkami, na plošinách jsou překryty spraší, v údolích se nacházejí deluviofluviální hlinitopísčité sedimenty. Na spraších a v úpadech je vyvinuta hnědozem o různém stupni illimerizace, pod stepními společenstvy ji nahrazuje černozem, na exponovaných místech s výchozy třetihorních sedimentů se vyskytují pararendziny.

Rostlinstvo a květena
Převážnou část plošiny ve střední a východní části rezervace kryjí sprašové doubravy se zobem ptačím a mnohými dalšími druhy keřů, v údolíčkách je nahrazují panonské prvosenkové dubohabřiny. Na východním okraji plošiny sprašové doubravy postupně přecházejí v dřínové a mahalebkové doubravy, které na příkrých svazích západní orientace vytvářejí krajinnou mozaiku se třemi bezlesými enklávami různé velikosti. Tato stanoviště primárního bezlesí hostí lemová společenstva s kakostem krvavým a porosty drnové stepi, na úpatí rezervace se nacházejí malé plochy lučních stepí s válečkou prapořitou.
V rezervaci, jejíž květena čítá přes 200 druhů cévnatých rostlin, byly doposud nalezeny tyto zvláště chráněné druhy (celkem 26): divizna brunátná, dřín obecný, dub pýřitý, hlaváček jarní, hvězdnice chlumní, kavyl Ivanův, kavyl sličný, koniklec luční, koniklec velkokvětý, kosatec nízký, kosatec pestrý, kosatec trávovitý, kozinec rakouský, kozinec vičencovitý, medovník velkokvětý, modravec tenkokvětý, oman oko Kristovo, plamének přímý, sasanka lesní, sesel pestrý, sinokvět měkký, třemdava bílá, violka obojaká, vstavač vojenský, zlatovlásek obecný a zvonek sibiřský. V roce 1997 zde byla nalezena jediná lokalita zárazy ožankové v českých zemích.

Zvířena
Typický je výskyt stepních druhů bezobratlých, jako např. svižníka polního. Z trusu větších druhů zvířat zde tvoří kuličky pro vývoj larev chrobák vrubounovitý. Na okrajích lesa hnízdí bramborníček černohlavý, v lesních porostech např. včelojed lesní, krutihlav obecný, žluna šedá a linduška lesní.

Lesnictví
Lesní porosty byly obhospodařovány jako les nízký - pařezina. V současné době jsou lesy kategorizovány jako lesy hospodářské, ale počítá se s jejich převedením do kategorie lesů zvláštního určení. Uskutečňuje se pouze zdravotní výběr, jinak jsou porosty ponechány přirozenému vývoji.

Hospodářské využívání, ohrožení a návrh péče o chráněné území
Z lesních porostů je třeba odstraňovat akát a dbát, aby nedocházelo k zarůstání stepních svahů křovinami.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.palava.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: 56, 11.08.2003 v 13:02 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Vinobraní
Degustace vín
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Víno a vinařství
  Vinařská turistika
Vinařská oblast Morava
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Svaz moravských vinařů
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba